Żłobek Zaczernie k. Rzeszowa

Żłobek powstał w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w regionie. 

Żłobek powstał w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w regionie.

 

            Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podjęcia/ powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem dla 60 rodziców dzieci do lat 3-ech z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów, poprzez stworzenie 48 nowych miejsc w Żłobku Troskliwe Misie 2. W ramach nowych miejsc planowane jest objecie wsparciem również dzieci niepełnosprawnych.
            Zapewniona będzie profesjonalna i wykwalifikowana opieka, wychowanie i edukacja uwzględniająca rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do wieku dziecka poprzez:

 • Opiekę pielęgniarki, psychologa, logopedy
 • Wczesnego wspomagania rozwoju według indywidualnych potrzeb dzieci
 • Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry
 • Organizacje placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci z zachowaniem zasad koncepcji uniwersalnego projektowania
 • Całodzienne wyżywienie podopiecznych w żłobku
 • Naukę języka angielskiego przez zabawę
 • Zajęcia dodatkowe: dogoterapia, muzykoterapia, zajęcia sensoryczne

Grupę docelową stanowią rodzice/ opiekunowie prawni dzieci w wieku do 3 roku życia w przypadku, gdy co najmniej jedno z nich powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka w szczególności są to osoby:

 • Podejmujące prace po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowywaniem dziecka do lat 3-ech
 • Które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3-ech
 • Które z powodu braku infrastruktury związanej z zapewnieniem opieki instytucjonalnej ich dzieciom w pierwszych latach życia nie mogą płynnie powrócić na rynek pracy
 • Osoby bierne zawodowo, dla których obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3-ech stanowi barierę w dostępie do rynku pracy

Żłobek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 19.00
Dane z wizytówki
Czesne miesięczne: 300,00 zł

 

Wyżywienie dzienne 11,00zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *